ads

Niemiecki fiszki słownicto frazy - szkoła / przedszkole

Fiszki android aplikacja do automatycznej nauki

157 Cards

Niemiecki

Polnische

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 Guten Tag, Frau/Herr Dzień dobry, Pani/Pan
2 Ich wollte mit Ihnen über [Name des Kindes] sprechen. Chciałem/Chciałam porozmawiać z Panią/Panem o [Imię dziecka].
3 Es geht um den Fortschritt von [Name des Kindes]. Chodzi o postępy [Imię dziecka].
4 Ich möchte über das Verhalten von [Name des Kindes] sprechen. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać o zachowaniu [Imię dziecka].
5 Haben Sie einen Moment Zeit? Czy ma Pani/Pan chwilę czasu?
6 Können wir über [Name des Kindes] sprechen? Czy możemy porozmawiać o [Imię dziecka]?
7 Wie sehen Sie die Entwicklung von [Name des Kindes]? Jak ocenia Pani/Pan rozwój [Imię dziecka]?
8 Was sind Ihre Beobachtungen zu [Name des Kindes]? Jakie są Pani/Pana obserwacje dotyczące [Imię dziecka]?
9 Ich möchte über die Leistungen von [Name des Kindes] sprechen. Chciałbym/Chciałabym porozmawiać o osiągnięciach [Imię dziecka].
10 Gibt es etwas, das Sie besonders anspricht? Czy jest coś, co szczególnie Panią/Pana zainteresowało?
11 Ich habe bemerkt, dass [Name des Kindes] Schwierigkeiten mit... hat. Zauważyłem/zauważyłam, że [Imię dziecka] ma trudności z...
12 [Name des Kindes] hat sich in letzter Zeit verbessert. [Imię dziecka] poprawiło się w ostatnim czasie.
13 Ich bin besorgt über... Martwię się o...
14 Wie können wir gemeinsam daran arbeiten? Jak możemy pracować nad tym razem?
15 Welche Unterstützung benötigt [Name des Kindes]? Jakie wsparcie potrzebuje [Imię dziecka]?
16 Was können wir tun, um [Name des Kindes] zu helfen? Co możemy zrobić, żeby pomóc [Imię dziecka]?
17 [Name des Kindes] hat sich in der letzten Zeit gut entwickelt. [Imię dziecka] dobrze się ostatnio rozwija.
18 Ich möchte Ihre Meinung zu... hören. Chciałbym/chciałabym poznać Pani/Pana zdanie na temat...
19 Ich möchte über die soziale Entwicklung von [Name des Kindes] sprechen. Chciałbym/chciałabym porozmawiać o rozwoju społecznym [Imię dziecka].
20 Können Sie mir mehr über das Verhalten von [Name des Kindes] zu Hause erzählen? Czy mógłby mi Pani/Pan opowiedzieć więcej o zachowaniu [Imię dziecka] w domu?
21 Ich mache mir Sorgen um [Name des Kindes]. Martwię się o [Imię dziecka].
22 Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Lösung zu finden. Musimy współpracować, żeby znaleźć rozwiązanie.
23 Wie können wir [Name des Kindes] unterstützen? Jak możemy wesprzeć [Imię dziecka]?
24 Welche Aktivitäten machen [Name des Kindes] am meisten Spaß? Które aktywności sprawiają [Imię dziecku] najwięcej radości?
25 Ich denke, wir können [Name des Kindes] dabei unterstützen, indem wir... Myślę, że możemy pomóc [Imię dziecku], robiąc...
26 [Name des Kindes] ist ein echter Teamplayer. [Imię dziecka] naprawdę świetnie współpracuje.
27 Was können wir tun, um [Name des Kindes] zu ermutigen? Co możemy zrobić, żeby zachęcić [Imię dziecka]?
28 Ich denke, [Name des Kindes] könnte von zusätzlicher Unterstützung in... profitieren. Myślę, że [Imię dziecka] mogłoby skorzystać z dodatkowego wsparcia w...
29 Ich habe beobachtet, dass [Name des Kindes] gern... macht. Zauważyłem/zauważyłam, że [Imię dziecka] lubi...
30 Welche Fortschritte hat [Name des Kindes] in letzter Zeit gemacht? Jakie postępy zrobiło [Imię dziecko] ostatnio?
31 Ich möchte Ihre Gedanken zu... hören. Chciałbym/chciałabym poznać Pani/Pana myśli na temat...
32 Wie können wir gemeinsam die Situation verbessern? Jak możemy wspólnie poprawić sytuację?
33 [Name des Kindes] ist in der Klasse sehr beliebt. [Imię dziecka] jest bardzo lubiane w klasie.
34 Ich bin beeindruckt von [Name des Kindes]'s Arbeit. Jestem pod wrażeniem pracy [Imię dziecka].
35 Welche Ziele haben Sie für [Name des Kindes]? Jakie cele ma Pani/Pan dla [Imię dziecka]?
36 Ich sehe, dass [Name des Kindes] hart arbeitet. Widzę, że [Imię dziecka] ciężko pracuje.
37 Was können wir tun, um [Name des Kindes] zu motivieren? Co możemy zrobić, żeby zmotywować [Imię dziecka]?
38 Welche Interessen hat [Name des Kindes]? Jakie zainteresowania ma [Imię dziecko]?
39 Ich bin der Meinung, dass wir [Name des Kindes] ermutigen sollten, mehr... zu tun. Uważam, że powinniśmy zachęcać [Imię dziecka] do robienia więcej...
40 [Name des Kindes] hat einen großen Fortschritt gemacht. [Imię dziecka] zrobiło duże postępy.
41 Ich sehe Potenzial in [Name des Kindes]. Widzę potencjał w [Imię dziecku].
42 Wie können wir die Kommunikation mit [Name des Kindes] verbessern? Jak możemy poprawić komunikację z [Imię dzieckiem]?
43 Ich möchte über die Fortschritte von [Name des Kindes] sprechen. Chciałbym/chciałabym porozmawiać o postępach [Imię dziecka].
44 [Name des Kindes] hat sich seit unserem letzten Gespräch verbessert. [Imię dziecka] poprawiło się od naszej ostatniej rozmowy.
45 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Leistung? Co myśli Pani/Pan o osiągnięciach [Imię dziecka]?
46 Wie können wir [Name des Kindes] dabei unterstützen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen? Jak możemy wspomóc [Imię dziecko], żeby zyskało więcej pewności siebie?
47 Ich bin besorgt über [Name des Kindes]'s soziale Entwicklung. Martwię się o rozwój społeczny [Imię dziecka].
48 Ich möchte mit Ihnen über [Name des Kindes]'s Verhalten sprechen. Chciałbym/chciałabym porozmawiać z Panią/Panem o zachowaniu [Imię dziecka].
49 Welche Herausforderungen sehen Sie für [Name des Kindes]? Jakie wyzwania widzi Pani/Pan dla [Imię dziecka]?
50 Ich denke, wir sollten [Name des Kindes] in... fördern. Myślę, że powinniśmy wspierać [Imię dziecko] w...
51 [Name des Kindes] ist in der Gruppe gut integriert. [Imię dziecka] dobrze się integruje w grupie.
52 Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen [Name des Kindes] und seinen/ihren Mitschülern verbessern? Jak możemy poprawić współpracę między [Imię dzieckiem] a jego/jej kolegami z klasy?
53 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Leistungen? Co myśli Pani/Pan o osiągnięciach [Imię dziecka]?
54 Welche Möglichkeiten sehen Sie für [Name des Kindes]? Jakie możliwości widzi Pani/Pan dla [Imię dziecka]?
55 Ich glaube, dass [Name des Kindes] viel Potenzial hat. Wierzę, że [Imię dziecko] ma duży potencjał.
56 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Interessen? Co myśli Pani/Pan o zainteresowaniach [Imię dziecka]?
57 Ich bin beeindruckt von [Name des Kindes]'s Engagement. Jestem pod wrażeniem zaangażowania [Imię dziecka].
58 Wie können wir [Name des Kindes] ermutigen, mehr... zu machen? Jak możemy zachęcić [Imię dziecko] do robienia więcej...
59 Welche Ressourcen können wir für [Name des Kindes] nutzen? Jakie zasoby możemy wykorzystać dla [Imię dziecka]?
60 [Name des Kindes] ist sehr kreativ. [Imię dziecka] jest bardzo kreatywne.
61 Was sind Ihre Gedanken zu [Name des Kindes]'s sozialen Fähigkeiten? Jakie są Pani/Pana przemyślenia na temat umiejętności społecznych [Imię dziecka]?
62 Wie können wir [Name des Kindes] dabei unterstützen, seine/ihre Ziele zu erreichen? Jak możemy wspomóc [Imię dziecko] w osiągnięciu jego/jej celów?
63 Ich denke, wir sollten [Name des Kindes] ermutigen, mehr Initiative zu ergreifen. Myślę, że powinniśmy zachęcić [Imię dziecko] do przejęcia większej inicjatywy.
64 [Name des Kindes] ist in der Lage, andere zu motivieren. [Imię dziecka] potrafi motywować innych.
65 Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen [Name des Kindes] und uns verbessern? Jak możemy poprawić współpracę między [Imię dzieckiem] a nami?
66 Ich denke, [Name des Kindes] kann von... profitieren. Uważam, że [Imię dziecko] może skorzystać z...
67 Welche Stärken sehen Sie bei [Name des Kindes]? Jakie mocne strony dostrzega Pani/Pan u [Imię dziecka]?
68 [Name des Kindes] ist sehr einfallsreich. [Imię dziecka] jest bardzo pomysłowe.
69 Wie können wir [Name des Kindes] dabei unterstützen, sein/ihr volles Potenzial auszuschöpfen? Jak możemy pomóc [Imię dziecku] w pełnym wykorzystaniu jego/jej potencjału?
70 Ich bin beeindruckt von [Name des Kindes]'s Problemlösungsfähigkeiten. Jestem pod wrażeniem zdolności rozwiązywania problemów [Imię dziecka].
71 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Fähigkeit, andere zu führen? Co myśli Pani/Pan o zdolności [Imię dziecka] do prowadzenia innych?
72 [Name des Kindes] hat eine positive Einstellung. [Imię dziecka] ma pozytywne podejście.
73 Was können wir tun, um [Name des Kindes] dabei zu helfen, besser... zu verstehen? Co możemy zrobić, żeby pomóc [Imię dziecku] lepiej zrozumieć...
74 Ich sehe großes Potenzial in [Name des Kindes]. Widzę wielki potencjał w [Imię dziecku].
75 Welche Herausforderungen sieht [Name des Kindes]? Jakie wyzwania widzi [Imię dziecko]?
76 Ich bin beeindruckt von [Name des Kindes]'s Einfallsreichtum. Jestem pod wrażeniem pomysłowości [Imię dziecka].
77 Wie können wir [Name des Kindes] dabei unterstützen, seine/ihre Talente zu entwickeln? Jak możemy wspomóc [Imię dziecko] w rozwijaniu jego/jej talentów?
78 Ich sehe, dass [Name des Kindes] sehr fleißig ist. Widzę, że [Imię dziecko] jest bardzo pracowite/pracowity.
79 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Fähigkeit, Probleme zu lösen? Co myśli Pani/Pan o zdolności [Imię dziecka] do rozwiązywania problemów?
80 [Name des Kindes] hat eine starke Persönlichkeit. [Imię dziecka] ma silną osobowość.
81 Wie können wir [Name des Kindes] dabei unterstützen, sich in... zu verbessern? Jak możemy wspomóc [Imię dziecko] w poprawie swoich umiejętności w...
82 Was denken Sie über [Name des Kindes]'s Interaktion mit anderen? Co myśli Pani/Pan o interakcji [Imię dziecka] z innymi?
83 Ich sehe, dass [Name des Kindes] hart arbeitet. Widzę, że [Imię dziecko] ciężko pracuje.
84 Hallo, Mama! Cześć, mama!
85 Guten Morgen, Papa! Dzień dobry, tato!
86 Wie war dein Tag? Jak minął twój dzień?
87 Ich möchte mit dir reden. Chcę porozmawiać z tobą.
88 Kannst du mir zuhören? Czy możesz mnie wysłuchać?
89 Ich habe eine Frage. Mam pytanie.
90 Können wir darüber sprechen? Czy możemy o tym porozmawiać?
91 Ich brauche deine Hilfe. Potrzebuję twojej pomocy.
92 Ich möchte dir etwas mitteilen. Chcę ci coś powiedzieć.
93 Es ist wichtig. To jest ważne.
94 Ich habe ein Problem. Mam problem.
95 Kannst du mir helfen? Czy możesz mi pomóc?
96 Ich brauche Rat. Potrzebuję rady.
97 Kannst du mir bitte zuhören? Czy możesz mnie wysłuchać, proszę?
98 Ich fühle mich traurig. Czuję się smutny/smutna.
99 Ich bin glücklich. Jestem szczęśliwy/szczęśliwa.
100 Ich möchte dir danken. Chcę ci podziękować.
101 Du bist mir wichtig. Jesteś dla mnie ważny/ważna.
102 Ich liebe dich. Kocham cię.
103 Können wir später darüber reden? Czy możemy później o tym porozmawiać?
104 Ich brauche deine Unterstützung. Potrzebuję twojego wsparcia.
105 Verstehst du mich? Rozumiesz mnie?
106 Ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Chcę, żebyś był/była ze mnie dumny/dumna.
107 Es tut mir leid. Przepraszam.
108 Ich habe einen Fehler gemacht. Popełniłem/popełniłam błąd.
109 Ich möchte mich verbessern. Chcę się poprawić.
110 Ich bin dankbar für alles, was du für mich tust. Jestem wdzięczny/wdzięczna za wszystko, co dla mnie robisz.
111 Ich schätze deine Ratschläge. Cenię twoje rady.
112 Ich möchte dir helfen. Chcę ci pomóc.
113 Ich bin dir dankbar. Jestem ci wdzięczny/wdzięczna.
114 Können wir uns aussprechen? Czy możemy porozmawiać otwarcie?
115 Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Chcę prosić o wybaczenie.
116 Danke für alles. Dziękuję za wszystko.
117 Ich höre dir zu. Słucham cię.
118 Ich verstehe dich. Rozumiem cię.
119 Du kannst immer zu mir kommen. Zawsze możesz do mnie przyjść.
120 Wir schaffen das gemeinsam. Razem to zrobimy.
121 Ich bin für dich da. Jestem dla ciebie.
122 Du kannst mir alles erzählen. Możesz mi wszystko opowiedzieć.
123 Ich bin stolz auf dich. Jestem z ciebie dumny/dumna.
124 Es ist wichtig, dass wir reden. Ważne, żebyśmy rozmawiali.
125 Ich bin dankbar für deine Geduld. Jestem wdzięczny/wdzięczna za twoją cierpliwość.
126 Du bist immer für mich da. Zawsze jesteś przy mnie.
127 Ich fühle mich verstanden. Czuję się zrozumiany/zrozumiana.
128 Du bist mein Vorbild. Jesteś moim wzorem do naśladowania.
129 Ich schätze deine Meinung. Cenię twoje zdanie.
130 Du bist ein guter Zuhörer. Jesteś dobrym słuchaczem.
131 Wir können alles schaffen. Możemy wszystko zrobić.
132 Ich möchte, dass du glücklich bist. Chcę, żebyś był/była szczęśliwy/szczęśliwa.
133 Wir können das gemeinsam überwinden. Razem to pokonamy.
134 Ich fühle mich sicher bei dir. Czuję się bezpiecznie przy tobie.
135 Ich habe großes Vertrauen in dich. Mam w tobie wielkie zaufanie.
136 Danke für deine Geduld. Dziękuję za cierpliwość.
137 Du bist mein Held / meine Heldin. Jesteś moim bohaterem / moją bohaterką.
138 Ich bewundere dich. Podziwiam cię.
139 Ich bin dankbar, dich zu haben. Jestem wdzięczny/wdzięczna, że cię mam.
140 Ich denke an dich. Myślę o tobie.
141 Du bist meine Familie. Jesteś moją rodziną.
142 Ich habe dich vermisst. Tęskniłem/tęskniłam za tobą.
143 Du bist wichtig für mich. Jesteś dla mnie ważny/ważna.
144 Ich liebe dich über alles. Kocham cię ponad wszystko.
145 Du bist mein größtes Vorbild. Jesteś moim największym wzorem.
146 Danke für deine Liebe. Dziękuję za twoją miłość.
147 Ich kann mich auf dich verlassen. Mogę na ciebie liczyć.
148 Danke für deine Unterstützung. Dziękuję za twoje wsparcie.
149 Ich bin stolz, dein/e Sohn/Tochter zu sein. Jestem dumny/dumna, że jestem twoim synem/córką.
150 Ich bin froh, dass es dich gibt. Cieszę się, że jesteś.
151 Du bist ein wunderbarer Mensch. Jesteś wspaniałym człowiekiem.
152 Danke für alles, was du für mich tust. Dziękuję za wszystko, co dla mnie robisz.
153 Du bist mein Sonnenschein. Jesteś moim promykiem słońca.
154 Danke für deine Selbstlosigkeit. Dziękuję za twoją bezinteresowność.
155 Du bist meine Inspiration. Jesteś moją inspiracją.
156 Danke, dass du immer an mich glaubst. Dziękuję, że zawsze wierzysz we mnie.
157 Du bist mein/e beste/r Freund/in. Jesteś moim najlepszym przyjacielem / moją najlepszą przyjaciółką.
click image to open in fullscreen