Angielski

różne trudne słówka

164 Cards
added by - luckylukk
CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 miscellaneous różny, rozmaity, różnorodny, różności
2 malicious złośliwy
3 contradiction sprzeczność, zaprzeczenie
4 contradict zaprzeczać, dementować, przeczyć
5 You always contradict me zawsze mi zaprzeczasz.
6 draft przeciąg
7 crossbrezze przeciąg
8 comfort pocieszać
9 cocky zarozumiały, zbyt pewny siebie, nadęty
10 teeny tiny malusieńki
11 beware strzec się
12 Beware! Strzeż się! / Bądź ostrożny!
13 siege oblężenie
14 besieged oblegany
15 outvoted przegłosowany
16 memo notatka
17 abstract streszczenie
18 irrelevant nieistotny
19 overlap nasunięcie się warstw na siebie / nakładać się na siebie
20 remarkable godny odnotowania, zauważenia
21 revelatory nowatorski
22 sophisticated wyszukany
23 significant znaczący, ważny
24 creed wyznanie wiary, wiara, kredo
25 chills dreszcze
26 shivers dreszcze
27 I got chills during this Dostałem przy tym dreszczy
I got shivers during this
28 overwhelmed przytłoczony
29 outstanding wybitny
30 outstanding niedokończony
31 There are some issues outstanding Są niedokończone sprawy
32 an outstanding invoice niezapłacona faktura
33 handover przekazanie
34 prospect perspektywa (na przyszłość), możliwość (prawdopodobna)
35 mockingbird przedrzeźniacz, podrabianiec, taki ptak z Ameryki Płd który naśladuje inne ptaki
36 I use the self checkout because there's a shorter line.
37 medical checkup podstawowa wizyta u doktora (sprawdza podstawowe rzeczy)
38 reception zasięg
39 whistleblower osoba coś ujawniająca (z wewnątrz firmy, służb, państwa)
40 a bunch of something mnóstwo
41 plenty of something mnóstwo
42 attempt próba
43 prompt podpowiedź
44 admire podziwiać
I admire you.
45 footage nagranie, materiał filmowy
46 cruel okrutny
47 cruelty okrucieństwo
48 persist trwać, wytrwać
49 persistent trwał, wytrwały, uporczywy, stały
50 embrase uścisk (z kimś)
51 embrase uścisnąć, objąć (kogoś) / wspierać, rozumieć (np. podejście innych ludzi) / ogarniać, obejmować (np. wiele dziedzin)
52 hassle zawracać głowę
Then my husband started hassling me.
53 hassle zawracanie głowy
I don't think it's worth the money or the hassle.
54 hassle mordęga, męczarnia
Weddings are so much hassle that you need a good break afterwards.
55 usage użycie, używanie, zużycie (np. wody)
56 master plan plan ogólny, plan generalny
57 acknowledge potwierdzić, zatwierdzić, uznać
58 accomplish ukończyć, zrealizować
59 submit zgłaszać, przedkładać, raportować
60 submit poddać się
61 submissive uległy, posłuszny, poddańczy
62 subtle subtelny
63 spouse małżonek, małżonka
64 consort małżonek, małżonka
65 stutter jąkać się
66 sleepover spanie poza domem
67 straw słomka
68 stem nóżka kieliszka
69 remedy remedium, środek, lekarstwo
remedy for
70 remedy zaradzić, naprawić
71 tremendous ogromny, olbrzymi, straszliwy
72 immense ogromny
73 observant spostrzegawczy, uważny


retaliate – brać odwet

stab – pchnąć (nożem)

stabbed – ugodzony nożem
74 nipples sutki
75 poop kupa
76 dew du (czytamy) nie dju
77 jester żartowniś, dowcipniś
78 anxious niespokojny, zatroskany
79 hectic gorączkowy, szalenczy (bardzo zajęty, pod presją czasu)
80 pathetic żałosny, patetyczny, dramatyczny
81 upend postawić pionowo
82 upstream pod prąd, w górę rzeki
83 volatile lotny, zmienny, chwiejny (kurs), ulatniający się
84 frankly szczerze
85 unique individual specyficzny (człowiek)
He's a unique individual.
86 insight wgląd, wnikliwość, intuicja
87 preemptive wyprzedzające (przed czymś, zanim to się stanie)
88 preemptive strike uderzenie wyprzedzające
89 renovation remont
This weekend I'm doing some renovations on my apartment.
90 entry wpis
91 alternatively alternatywnie
92 genuine prawdziwy, autentyczny
93 in class podczas zajęć
94 classmate kolega z roku
95 classroom klasa
96 house warming party – parapetówka
97 livelihood środki do życia
98 petty crime drobne wykroczenia
99 civil unrest zamieszki uliczne
100 attorney adwokat
101 felony przestępstwo, zbrodnia, kryminał
102 corrupt korumpować
103 corrupt skorumpowany (be corrupt)
104 compromise kompromis
105 compromise zawarta ugoda
106 compromise kompromitować
107 discredit kompromitować
108 delight rozkosz, zachwyt
109 delightful rozkoszny, zachwycający
110 disclaimer oświadczenie, komunikat, że dany podmiot nie ponosi za coś odpowiedzialności, najczęściej w celach 'umycia rąk' w przypadku pozwu np. "Szatnia nie ponosi odpowiedzialność za skradzione kurtki"
111 fondness zamiłowanie, sentyment
112 sentiment sentyment
113 mitigation łagodzenie, ulga, uśmierzenie
114 decisive decydujący
115 due należne
116 overdue zaległe
117 Czynsz jest zaległy za blisko 3 miesiące The rent was nearly three months overdue
118 due to spowodowany
119 superficial powierzchowny, płytki
120 crap bzdury
121 pinpoint sprecyzować / bardzo dokładny
122 complimentary gratisowy, za darmo wstęp
Excuse me, is there any complimentary water?
123 compliment komplement
124 gloat napawać się
his enemies gloated over his death
125 leftovers resztki, pozostałości
126 shootout strzelanina
127 rip off zdzierstwo
128 bootleg kopia piracka
129 draw losowanie
130 payback time czas odpłaty
131 showtime czas na przedstawienie
132 stowaway pasażer na gape
133 period miesiączka, okres / kropka na końcu zdania
134 coin toss rzut monetą
135 tails reszka
136 heads orzeł
137 reverse reszka
138 obverse reszka
139 groceries zakupy w sklepie spożywczym
140 grocery store spożywczak
141 decent przyzwoity
142 decently przyzwoicie
143 Can you be a decent guy? Możesz zachowywać się przyzwoicie
144 weirdo dziwak
145 villain czarny charakter, łotr, łajdak, nikczemnik
146 due to ze względu na, z powodu
147 due należy się
148 Rent is due on Monday Czynsz należy zapłacić do poniedziałku.
149 Money due me pieniądze należą się mnie.
150 due należyty
151 with due respect z należytym szacunkiem
152 due spodziewany
The train is due at 5.
The baby is due in May
153 due date termin porodu
154 overdue zaległe, opóźnione
155 boxers bokserki
156 gut jelito
157 guts flak
158 crust ciasto pizzy (upieczonej już), te ranty pizzy
159 thin crust pizza pizza na cienkim ciescie
160 meltdown topnięcie, topnięcie funduszy
161 billion miliard
162 endeavour usiłować, dążyć, usiłowanie, dążenie, próba (zrobienia czegoś)
163 manhunt obława
164 biased stronniczy
click image to open in fullscreen