Francuski fiszki - biznes i praca

Przydatne słownictwo francuski

57 Cards

Polonaises

Francuski

CLOSE
To use the interactive flashcards, you need the application NotifyWord 🤖📚📖❓🚀 Flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications

🚴🎧🎮💪📲❓📖🕺😎 App can automatically teach without touching the phone - Auto-play flashcards

📲You can import flashcards into the NotifyWord Android app by pasting a link or using the in-app search feature. The app will convert the text into interactive flashcards.

🤖📚App automatically teaches by reading flashcards, quizzes, Google Translate, automatic voice/text notifications.
🤖📚📖❓🚀🏋🏻🚴🎮💪🎧 App allowing learning when using other app on phone, without touching the phone, during walks, shopping, and other activities.

➕ On the website, you can create your own sets of flashcards, both public and private, import them from text, and then import them into the Android application.

👇To use the interactive flashcards, you need the application👇

Term/Front Definition/Back
1 travail praca
2 emploi, métier praca, zawód
3 entreprise, société firma, przedsiębiorstwo
4 patron szef (męski)
5 patronne szef
6 employé pracownik
7 collègue koleżanka, kolega z pracy
8 travail de bureau praca biurowa
9 bureau biuro
10 réunion spotkanie
11 contrat umowa
12 augmentation de salaire podwyżka wynagrodzenia
13 candidature podanie o pracę
14 entretien d'embauche rozmowa kwalifikacyjna
15 contrat de travail umowa o pracę
16 heures supplémentaires nadgodziny
17 partenaires commerciaux partnerzy biznesowi
18 directeur menedżer
19 projet projekt
20 département dział
21 client klient
22 développement de produit rozwój produktu
23 budget budżet
24 campagne marketing kampania marketingowa
25 étude de marché badanie rynku
26 négociation negocjacje
27 présentation prezentacja
28 livraison dostawa
29 ventes sprzedaż
30 comptabilité księgowość
31 impôts podatki
32 profit zysk
33 pertes straty
34 marché rynek
35 concurrence konkurencja
36 stratégie strategia
37 public cible grupa docelowa
38 efficacité efektywność
39 efficacité skuteczność
40 investissement inwestycja
41 finances finanse
42 distribution des ventes dystrybucja sprzedaży
43 administration administracja
44 service client obsługa klienta
45 ventes sprzedaż
46 facture faktura
47 commande zamówienie
48 production produkcja
49 services usługi
50 commerce handel
51 exportation eksport
52 importation import
53 économie gospodarka
54 démarrer une entreprise założenie firmy
55 part de marché udział w rynku
56 chaîne d'approvisionnement łańcuch dostaw
57 estimation des coûts szacunek kosztów
click image to open in fullscreen